Stanovy

Stanovy Odborového svazu novinářů a pracovníků medií ČR schválené na II. sjezdu konaném 4. září 2013

I.
Poslání

  1. Název odborového svazu je Odborový svaz novinářů a pracovníků médií České republiky (dále jen „svaz“). Odborový svaz je dobrovolným sdružením členů. Sídlem Odborového svazu je Praha.
  2. Svaz je dobrovolnou demokratickou odborovou organizací, sdružující novináře občany ČR a cizince, kteří mají bydliště v ČR, kteří se podílejí na práci pro média (tisk, rozhlas, televize, internetová média), a to bez rozdílu politické příslušnosti, národnosti, náboženství, rasy a pohlaví, jedná se o:
    1. zaměstnance médií,
    2. osoby samostatně výdělečně činné, které provozují novinářskou činnost a nezaměstnávající žádného zaměstnance
  3. Svaz organizuje, zastupuje a hájí své členy v jejich právních, platových, sociálních a dalších zájmech jako partner i oponent podnikatelů, jejich organizací, orgánů státní správy a samosprávy na všech stupních.
  4. Svou činností Svaz přispívá k vytváření podmínek, za nichž může každý člen rozvíjet a uplatňovat svou kvalifikaci, znalosti, zkušenosti, tvořivost a talent a podílet se na rozvoji vlastní organizace a celé společnosti.
  5. Vychází při tom zejména z Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat a Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR.
  6. Ke zvýšení účinností vlastní práce navazuje Svaz mnohostranné kontakty s obdobnými odborovými a profesními institucemi u nás i v zahraničí. K efektivnějšímu obstarávání a zajišťování potřebných služeb a k dosahování jednotného postupu ve věcech společného zájmu může Svaz spolupracovat, případně se sdružovat s dalšími odborovými či profesními sdruženími. Toto sdružování nesmí omezovat samostatnost ani akceschopnost Svazu.