II. sjezd Odborového svazu novinářů

Ve středu 4. září 2013 se v sídle Odborového svazu novinářů v Praze na Senovážném náměstí 23 uskutečnil II. Sjezd Odborového svozu novinářů.

Delegáti schválili změnu názvu organizace na Odborový svaz novinářů a pracovníků médií (OSNPM). Důvodem změny je snaha neetablovat se jako profesní organizace úzce zaměřená na žurnalisty, ale umožnit členství i ostatním pracovníkům v médiích působících. V rámci odborové činnosti je třeba spojovat jednotlivé profesní skupiny, aby bylo možné lépe hájit zájmy pracujících.

Během jednání byla dále projednána dílčí změna stanov, schválena výše členských příspěvků pro další období (zaměstnanci a OSVČ 500 Kč/rok, studenti a senioři 150 Kč/rok) a zvolen nový výkonný výbor svazu. Stávající předseda Vladimír Chrastina již nekandidoval z důvodu svého věku. Novým předsedou se stal Zdeněk Kučera, místopředsedy byli zvoleni Václav Brůžek a Václav Fiala.

Oznámení o založení Odborového svazu novinářů

Zakládající členové se shodli, že založení odborového svazu novinářů je nezbytná nutnost. Důvodem, který nás vedl ke vzniku odborové organizace novinářů, je především ochrana pracovních a sociálních práv, které nemůže profesní organizace jako je Syndikát novinářů ČR ze své podstaty zajistit. Vývoj v minulých dvaceti letech ukázal, že odbory nejsou pozůstatkem minulosti, ale nutností, tak jak tomu je v zavedených demokraciích.

Ve všech mediálních firmách je absence jakékoliv ochrany práv zaměstnanců – novinářů. Týká se to jak našich pracovních smluv, bezpečnosti práce, tak práva na odpočinek, mobingu a zneužívání švarcsystému. Všechny tyto problémy se nás všech velmi silně dotýkají v souvislosti s současnou hospodářskou krizí. Mnozí z nás již dnes jsou postiženi nemožností výkonu povolání a tím existenční krizí. Proto je třeba spojit naše společné síly s ostatními odborovými organizacemi, a to jak na úrovni České republiky, tak i na poli mezinárodním. Absence odborové organizace novinářů přispívá k naší izolaci doma i v Evropě a neumožňuje integraci do mezinárodních odborových struktur novinářů. Současně vede k tomu, že naše sociální a pracovní požadavky jsou majiteli médií přezírány a opomíjeny jako nepodstatné a nedůležité. Je to stejné jako princip tzv. obojkového zákona: „poslouchejte a buďte zticha, jinak nemáte zde místo“. Tento postoj majitelů médií podporuje i svým postojem většina naší politické reprezentace. Novináři jsou pak považováni za méněcenný druh zaměstnanců, kteří musí snést jakoukoliv urážku, diskriminaci a pracovní nejistotu. Protože nemáme ani oprávnění uzavírat kolektivní smlouvy, nejsme schopni se bránit vůči zaměstnavatelům. Boj o pracovní místa a sociální přežití pak vede k nevraživosti mezi námi samotnými. Tento stav vyhovuje samozřejmě našim zaměstnavatelům, kteří pak této situace bez problémů využívají.

Protože jsme přesvědčeni, že základním kamenem demokratické společnosti je fungování a existence všech jejích složek, mezi něž patří i odbory, považujeme za nezbytné, aby naše pracovní a sociální podmínky byly akceptovány a zahrnuty do společného postupu odborů v ČR. Každý z nás se může rozhodnout, zda-li chce svá pracovní práva hájit pouze společně nebo individuálně. Jestliže se dokážeme spojit, bude naše organizace tvrdým a kvalitním partnerem při pracovním vyjednávání. Záleží jen na nás samotných, jak dokážeme prosadit naše zájmy.

Jsme přesvědčeni, že se nám podaří stát se součástí Českomoravské odborové konfederace a navázat aktivní spolupráci s novinářskými odbory v EU a v dalších zemí světa. Nechceme být a nejsme v opozici k Syndikátu novinářů České republiky. Jsme připraveni při obraně zájmů českých žurnalistů s ním plně spolupracovat. Zavazujeme se, že budeme vedení Syndikátu novinářů informovat o své činnosti, případně s ním konzultovat společný postup při řešení vznikajících problémů.

Za výkonný výbor Odborového svazu novinářů
Tomáš Němec, předseda