Oznámení o založení Odborového svazu novinářů

Zakládající členové se shodli, že založení odborového svazu novinářů je nezbytná nutnost. Důvodem, který nás vedl ke vzniku odborové organizace novinářů, je především ochrana pracovních a sociálních práv, které nemůže profesní organizace jako je Syndikát novinářů ČR ze své podstaty zajistit. Vývoj v minulých dvaceti letech ukázal, že odbory nejsou pozůstatkem minulosti, ale nutností, tak jak tomu je v zavedených demokraciích.

Ve všech mediálních firmách je absence jakékoliv ochrany práv zaměstnanců – novinářů. Týká se to jak našich pracovních smluv, bezpečnosti práce, tak práva na odpočinek, mobingu a zneužívání švarcsystému. Všechny tyto problémy se nás všech velmi silně dotýkají v souvislosti s současnou hospodářskou krizí. Mnozí z nás již dnes jsou postiženi nemožností výkonu povolání a tím existenční krizí. Proto je třeba spojit naše společné síly s ostatními odborovými organizacemi, a to jak na úrovni České republiky, tak i na poli mezinárodním. Absence odborové organizace novinářů přispívá k naší izolaci doma i v Evropě a neumožňuje integraci do mezinárodních odborových struktur novinářů. Současně vede k tomu, že naše sociální a pracovní požadavky jsou majiteli médií přezírány a opomíjeny jako nepodstatné a nedůležité. Je to stejné jako princip tzv. obojkového zákona: „poslouchejte a buďte zticha, jinak nemáte zde místo“. Tento postoj majitelů médií podporuje i svým postojem většina naší politické reprezentace. Novináři jsou pak považováni za méněcenný druh zaměstnanců, kteří musí snést jakoukoliv urážku, diskriminaci a pracovní nejistotu. Protože nemáme ani oprávnění uzavírat kolektivní smlouvy, nejsme schopni se bránit vůči zaměstnavatelům. Boj o pracovní místa a sociální přežití pak vede k nevraživosti mezi námi samotnými. Tento stav vyhovuje samozřejmě našim zaměstnavatelům, kteří pak této situace bez problémů využívají.

Protože jsme přesvědčeni, že základním kamenem demokratické společnosti je fungování a existence všech jejích složek, mezi něž patří i odbory, považujeme za nezbytné, aby naše pracovní a sociální podmínky byly akceptovány a zahrnuty do společného postupu odborů v ČR. Každý z nás se může rozhodnout, zda-li chce svá pracovní práva hájit pouze společně nebo individuálně. Jestliže se dokážeme spojit, bude naše organizace tvrdým a kvalitním partnerem při pracovním vyjednávání. Záleží jen na nás samotných, jak dokážeme prosadit naše zájmy.

Jsme přesvědčeni, že se nám podaří stát se součástí Českomoravské odborové konfederace a navázat aktivní spolupráci s novinářskými odbory v EU a v dalších zemí světa. Nechceme být a nejsme v opozici k Syndikátu novinářů České republiky. Jsme připraveni při obraně zájmů českých žurnalistů s ním plně spolupracovat. Zavazujeme se, že budeme vedení Syndikátu novinářů informovat o své činnosti, případně s ním konzultovat společný postup při řešení vznikajících problémů.

Za výkonný výbor Odborového svazu novinářů
Tomáš Němec, předseda