Vytisknout

Stanovy Odborového svazu novinářů

Stanovy Odborového svazu novinářů schválené zakládajícím sjezdem dne 4. září 2013

S T A N O V Y

ODBOROVÉHO SVAZU NOVINÁŘŮ A PRACOVNÍKŮ MÉDIÍ ČESKÉ REPUBLIKY
schválené na II. sjezdu konaném 4. září 2013

  I.

Poslání

 1. Název odborového svazu je Odborový svaz novinářů a pracovníků médií České republiky (dále jen "svaz"). Odborový svaz je dobrovolným sdružením členů. Sídlem Odborového svazu je Praha.
 2. Svaz je dobrovolnou demokratickou odborovou organizací, sdružující novináře občany ČR a cizince, kteří mají bydliště v ČR, kteří se podílejí na práci pro média (tisk, rozhlas, televize, internetová média), a to bez rozdílu politické příslušnosti, národnosti, náboženství, rasy a pohlaví, jedná se o:
  1. zaměstnance médií,
  2. osoby samostatně výdělečně činné, které provozují novinářskou činnost a nezaměstnávající žádného zaměstnance
 3. Svaz organizuje, zastupuje a hájí své členy v jejich právních, platových, sociálních a dalších zájmech jako partner i oponent podnikatelů, jejich organizací, orgánů státní správy a samosprávy na všech stupních.
 4. Svou činností Svaz přispívá k vytváření podmínek, za nichž může každý člen rozvíjet a uplatňovat svou kvalifikaci, znalosti, zkušenosti, tvořivost a talent a podílet se na rozvoji vlastní organizace a celé společnosti.
 5. Vychází při tom zejména z Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat a Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR.
 6. Ke zvýšení účinností vlastní práce navazuje Svaz mnohostranné kontakty s obdobnými odborovými a profesními institucemi u nás i v zahraničí. K efektivnějšímu obstarávání a zajišťování potřebných služeb a k dosahování jednotného postupu ve věcech společného zájmu může Svaz spolupracovat, případně se sdružovat s dalšími odborovými či profesními sdruženími. Toto sdružování nesmí omezovat samostatnost ani akceschopnost Svazu.

II.

Členství

 1. Členství ve Svazu je dobrovolné. Členem Svazu může být i cizinec s bydlištěm v ČR, který je uveden v článku I., bod 2. Stanov, a to bez ohledu na druh pracovního vztahu či zastávané pracovní místo.
 2. Za členy Svazu jsou žadatelé přijímáni, na základě osobní přihlášky, o přijetí člena rozhoduje výkonný výbor.
 3. Členství si mohou zachovat členové, kteří odešli do důchodu nebo ztratili zaměstnání.
 4. Do doby členství se započítává:
  1. všechna předchozí členství v odborech, odborových svazech resp. profesních sdruženích,
  2. doba vojenské a civilní služby, mateřská dovolená, péče o dítě, apod.,
  3. jiná přerušení členství, pokud se zápočtem vysloví souhlas výkonný výbor
 5. Členství zaniká:
  1. písemným oznámením člena učiněným výkonnému výboru že vystupuje,
  2. neplacením příspěvků ve stanovené výši po dobu jednoho roku,
  3. vyloučením pro hrubé porušení Stanov Svazu na základě rozhodnutí výkonného výboru,
  4. úmrtím člena

III.

Práva a povinnosti členů

 1. Všichni členové Svazu mají rovná práva a povinnosti.
 2. Každý člen má vůči Svazu tato základní práva:
  1. na obhajobu a ochranu pracovních, mzdových, sociálních a kulturních zájmů,
  2. na pomoc při uplatňování pracovních a dalších lidských práv,
  3. na bezplatnou právní pomoc formou právní porady, popř. konzultace a v případě oprávněných požadavků člena též jeho zastoupením před hospodářskými a státními orgány, v soudních sporech, v pracovněprávních otázkách a v trestně právních záležitostech, pokud jsou bezprostředně spjaty s výkonem zaměstnání, jestliže to finanční prostředky Svazu umožňují,
  4. žádat u orgánů Svazu ochranu proti diskriminaci a zvůli,
  5. účastnit se členských schůzí své základní organizace,
  6. na informace o činnosti své organizace a svazových orgánů,
  7. účastnit se tvorby a uskutečňování politiky, programu a zásadních dokumentů Svazu a usnesení svazových orgánů,
  8. kritizovat kteréhokoliv funkcionáře a kterýkoliv svazový orgán, obracet se svými náměty, připomínkami a dotazy na svazové orgány,
  9. volit do příslušných a být volen do všech svazových orgánů,
  10. účastnit se schůzí odborových orgánů, které jednají nebo rozhoduji o jeho osobě na základě jeho návrhu nebo žádosti respektive na základě návrhu, namířeného proti němu,
  11. požadovat hmotnou pomoc v případech mimořádné nezaviněné sociální tísně a pří stávkách organizovaných příslušným orgánem Svazu nebo odborovou organizací po schválení Svazem, a to v souladu s finančními možnostmi Svazu,
  12. využívat výhod fondů zřízených Svazem,
  13. využívat práv a výhod, které pro členy získávají organizace a ostatní orgány Svazu,
  14. odvolat se proti rozhodnutí odborového orgánu v základní organizaci až k výkonnému výboru Svazu, popř. ke sjezdu Svazu
 3. Základními povinnostmi členů Svazu jsou:
  1. dodržovat Stanovy Svazu, usnesení svazových orgánů a svými znalostmi, zkušenostmi a činností přispívat k jejich uskutečňování,
  2. zúčastňovat se činnosti svazu podle svých možností a sil a řídit se usneseními svazu a výkonného výboru,
  3. pravidelně a v předepsané výši platit členské příspěvky

IV.

Organizační zásady

 1. Svaz je budován na demokratických a humanitních principech.
 2. Orgány a jednotliví funkcionáři svazu jsou ze své činnosti odpovědni členům, resp. orgánům, jimiž byli zvoleni, jimi jsou rovněž odvolatelní.
 3. Činnost Svazu zabezpečují především volení funkcionáři a dobrovolný aktiv. Svazové orgány si vytvářejí v nezbytném rozsahu vlastní aparát, jenž je jim podřízen a jimi kontrolován.
 4. Všechny orgány Svazu jsou schopny usnášení za přítomnosti nadpoloviční většiny členů nebo delegátů.
 5. Usnesení všech orgánů Svazu se přijímají nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Ke změně Stanov Svazu, výše členských příspěvku a výše odvodů z nich do společných fondů Svazu je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech delegátů sjezdu.
 6. Všechny orgány Svazu jsou voleny tajným hlasováním, není-li dohodnuto jinak. K platností hlasování je třeba účasti nadpoloviční většiny členů, oprávněných k hlasování. Rozhodnutí je přijato, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina z přítomných členů.
 7. Všechny orgány Svazu jsou povinny na písemné náměty, připomínky a kritiku odpovědět nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení, a to rovněž písemně.

V.

Sjezd

 1. Nejvyšším orgánem Svazu je sjezd.
 2. Sjezd volí do Výkonného výboru Svazu 2 členy.
 3. Výkonný výbor je složen z pěti členů, z nichž dva volí delegáti sjezdu. Tři členy volí v rámci konání sjezdu členové Zakládajícího výboru Svazu, jimiž jsou:

   • Zdeněk Kučera
   • Ing. Petr Masopust
   • Václav Brůžek
   • Alena Kučerová
   • Jan Parkman
   • Mgr. Naděžda Kalousová
   • Vladimír Chrastina
   • Jindřich Ptáček

   Počet členů Zakládajícího výboru může být rozšířen o ty členy Svazu, jejichž členství trvá nepřetržitě 7 roků. O rozšíření nebo doplnění Zakládajícího výboru rozhodují jeho stávající členové hlasováním, rozhoduje nadpoloviční většina hlasů všech členů Zakládajícího výboru.
 4. Sjezd svolává vždy jednou ročně, Výkonný výbor Svazu.
 5. Výkonný výbor je povinen svolat mimořádný sjezd Svazu:
  1. Kdykoliv, jestliže je to s ohledem na vnitřní nebo vnější situaci Svazu nezbytné,
  2. nejdéle do dvou měsíců od doby, kdy se pro jeho svolání vyslovila 1/3 členstva.
 6. Sjezd Svazu:
  1. projednává zprávu o plnění usnesení minulého sjezdu, zprávu o činnosti Svazu za uplynulé období a zprávu revizní komise o hospodaření Svazu,
  2. stanoví programové cíle pro další období,
  3. projednává a schvaluje Stanovy Svazu, které předložil Výkonný výbor, jejich změny a doplňky,
  4. projednává mezisvazovou a mezinárodní činnost Svazu a určuje její základní směry,
  5. stanoví rozdělování členských příspěvků mezi základními organizacemi a výborem, výši členských příspěvků a koncepci hospodaření Svazu,
  6. může určit klíč, podle něhož se z členských příspěvků tvoří mzdový fond pro placené funkcionáře výkonného výboru Svazu a pracovníky jeho aparátu,
  7. stanovuje počet členů výkonného výboru Svazu a počet členů revizní komise,
  8. rozhoduje o existenčních otázkách Svazu,
  9. podle potřeb základních organizací schvaluje utvoření případných územních orgánů Svazu,
  10. projednává rozpočet Svazu s výjimkou rozpočtů základních organizací,
  11. volí členy výboru Svazu, členy revizní komise, případně kandidáty obou orgánů

VI.

Výkonný výbor Svazu

 1. Je nejvyšším orgánem Svazu v období mezi sjezdy a má 5 členů. Volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, výkonného tajemníka a dva členy výboru.
 2. Výkonný výbor Svazu je statutárním orgánem Svazu. Za výkonný výbor jedná předseda, případně místopředseda a tajemník svazu společně.
 3. Předseda jedná jako statutární zástupce Svazu, ostatní potom v rámci svých pravomocí, vymezených jim výkonným výborem.
 4. Výkonný výbor může v případě potřeby pověřit jednáním za svaz některého z jeho členů.
 5. Výkonný tajemník řídí veškerou činnost sekretariátu. Jeho činnost řídí předseda v souladu s usneseními výkonného výboru.
 6. Výkonný výbor Svazu svolává jeho předseda podle potřeby, zpravidla třikrát za rok, nebo kdykoliv o to požádá jedna třetina členů výkonného výboru.
 7. Nejméně dvakrát ročně, zpravidla po pololetní uzávěrce hospodaření, se výkonný výbor schází rozšířen o členy revizní komise k projednání a schválení:
  1. zprávy o výsledcích činnosti a hospodaření Svazu za uplynulé období,
  2. návrhů, připomínek a podnětů odborových organizací a způsobů jejich využití,
  3. doplňků plánu práce a úprav rozpočtu,
  4. členové revizní komise se zúčastní tohoto zasedání s hlasem poradním
 8. Kromě jiných činností upravených Stanovami, výkonný výbor Svazu zejména:
  1. jedná a rozhoduje o všech zásadních otázkách týkajících se zájmů členů Svazu a uplatňuje je ve vztahu k státním, hospodářským a jiným orgánům,
  2. je partnerem vlády a všech dalších státních, hospodářských a jiných orgánů. Tuto pravomoc může delegovat na sdružení odborových svazů, jehož je Svaz členem. Ve smyslu ZP je orgánem příslušným k výkonu kontroly prováděné odborovými orgány,
  3. vyvíjí v souladu s požadavky základních organizací nebo sjezdu iniciativu v oblasti legislativy týkající se otázek platových, honorářových, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, sociálních a pracovněprávních,
  4. stanoví rozsah pravomocí jednotlivých členů výkonného výboru Svazu,
  5. vydává metodické rady pro organizační činnost Svazu. Ve smyslu platných právních norem je výkonný výbor Svazu vyšším odborovým orgánem v rámci Stanov,
  6. přijímá návrhy a podněty od všech orgánů a členů Svazu a zabezpečuje jejich realizací,
  7. vydává tiskové materiály Svazu,
  8. výkonný výbor Svazu je příslušným odborovým orgánem ve smyslu § 22, odst. 3 Zákoníku práce

VII.

Revizní komise svazu

 1. Revizní komise Svazu je nezávislým orgánem odpovědným sjezdu Svazu za kontrolu čerpání rozpočtu Svazu.
 2. Revizní komise Svazu:
  1. volí ze svého středu předsedu revizní komise,
  2. kontroluje placení odvodů z členských příspěvků do společných fondů Svazu a stav členské základny,
  3. reviduje správnost a účelnost vynakládaných prostředků,
  4. v průběhu funkčního období podává dvakrát ročně zprávy výboru Svazu,
  5. podává sjezdu Svazu zprávu o své činnosti a stanovisko k hospodaření Svazu v uplynulém období

VIII.

Finanční prostředky a hospodaření Svazu

 1. Finanční prostředky Svazu tvoří členské příspěvky, výnosy z majetku Svazu, úroků, darů a podobně.
 2. Výše členského příspěvku činí:
  1. u zaměstnanců a OSVČ 500 Kč ročně,
  2. u důchodců, členů na mateřské dovolené, 150,- Kč ročně
 3. Finanční prostředky slouží k uspokojování zájmů a potřeb členů a k financování činnosti orgánů Svazu.
 4. Rozdělení členských příspěvků mezi základní organizace a výkonný výbor je stanoveno na 50 : 50 (%).
 5. Právo disponovat s peněžními prostředky a ostatním majetkem náleží voleným orgánům Svazu a základním organizacím, které odpovídají za majetek a jeho správné využití.
 6. Výkonný výbor Svazu a jednotlivé základní organizace vykazují ročně výsledky hospodaření a seznamují s nimi členskou základnu.
 7. Orgány Svazu dbají, aby finanční prostředky na organizační činnost byly vynakládány hospodárně a účelně a nebyly neúměrně zvyšovány.

IX.

Závěrečné ustanovení

 1. Místem působení Svazu je Česká republika a jeho sídlem je Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1
 2. Účet je vedený u pobočky ČSOB, Jeruzalémská 3, Praha 1, číslo účtu: 228612361/0300
 3. V souladu s příslušnými právními předpisy a těmito Stanovami mají právní subjektivitu Svaz - Odborový svaz novinářů a základní, místní a regionální odborové organizace ve Svazu sdružené.

V  Praze dne 4. září 2013 

Stanovy [pdf]